Zakres Usług

 

1. PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM BEZPŁATNYCH PORAD DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRZYJDŹ DO KANCELARII ZE SWOIM PROBLEMEM W PONIEDZIAŁEK LUB WE WTOREK, A PORADY PRAWNEJ UDZIELIMY CI NIEODPŁATNIE (MOŻNA PRZYJŚĆ BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UMÓWIENIA, ALE ZE WZGLĘDU NA TERMINY SĄDOWE, KTÓRYCH NIE MOŻEMY PRZESUNĄĆ, ZACHĘCAMY DO TELEFONICZNEGO UPRZEDZENIA O WIZYCIE).  

2. PRZEDŁUŻAMY PROMOCJĘ "FRANEK" - DO KOŃCA 2022 R., KANCELARIA NIEODPŁATNIE WYKONUJE ANALIZY UMÓW KREDYTÓW FRANKOWYCH POD KĄTEM KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH, ORAZ PRZYGOTOWUJE REKLAMACJE W TRYBIE PRZEPISÓW UST. O ROZPATRYWANIU REKLAMACJI PRZEZ PODMIOTY RYNKU FINANSOWEGO I O RZECZNIKU FINANSOWYM 

 

 

... A MAMY W TYM DOŚWIADCZENIE - REFERENCJE OD KLIENTÓW: 

 

" Pan Mecenas Pych wygrał w pierwszej instancji moją sprawę frankową. Mecenas prowadził ją od początku do końca sumiennie, reprezentując mnie zarówno przed Sądem w Gdańsku, jak i w Warszawie, gdzie było większość rozpraw. Mam nadzieję, że wyrok się utrzyma, a jeśli będzie apelacja to tą sprawę też powierzę jemu. Polecam" 

Michał Wiszniewski 

 

"Pan Mecenas Pych załatwił sprawę szybko i bez zbędnych ceregieli. Ja dostałem takie odszkodowanie jakie chciałem i co najważniejsze, sprawę przed Sądem Okręgowym zakończyliśmy ugodowo. Polecam." 

 Henryk Went. 

 

KANCELARIA ŚWIADCZY TAKŻE USŁUGI W ZAKRESIE BARDZO WIELU INNYCH SPRAW - W TYM M.IN.: 

W zakresie prawa administracyjnego:

 • przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym,
 • pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń na budowę i pozwolenia na użytkowanie, oraz dokonywanie innych czynności związanych z procesem inwestycyjnym,
 • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii, odwołań, skarg  i udzielanie porad prawnych.

W zakresie szeroko rozumianego obrotu gospodarczego:

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych (pomoc w wypełnianiu obowiązków wobec urzędów administracji publicznej i sądów, pomoc w wypełnianiu innych obowiązków nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa (np. przygotowywanie stosownych uchwał organów Spółki oraz innej wymaganej dokumentacji),
 • negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja wszelkiego rodzaju umów handlowych, dokonywanie zmian w umowach, statutach spółek,
 • zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniu sądowym (zarówno w trybach uproszczonych, jak i w postępowaniu zwykłym), zabezpieczającym i egzekucyjnym,
 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji należności (podejmowanie czynności w postępowaniu przedsądowym - mediacje z wierzycielami i dłużnikami, zawieranie ugód pozasądowych, sporządzanie wezwań do zapłaty, postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego - nakazu zapłaty lub wyroku, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności),
 • opinie, porady i konsultacje dotyczące przepisów w zakresie obrotu gospodarczego.
 • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji spółek handlowych (obejmująca także zastępstwo prawne w postępowaniu rejestrowym) i innych przedsiębiorców, a także fundacji i stowarzyszeń (m. in.: sporządzanie umów i statutów spółek, a także regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, konstruowanie umów między wspólnikami/akcjonariuszami),
 • pomoc prawna przy łączeniu i przekształcaniu formy prawnej podmiotów, ich likwidacji, upadłości, prowadzeniu postępowań układowych i naprawczych,

W zakresie prawa cywilnego i rodzinnego:

 • sprawy o odszkodowanie w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im.Lecha Wałęsy w Gdańsku (Rębiechowo),
 • sprawy o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) opłaconego w ramach umowy o walutowy kredyt hipoteczny, 
 • szeroko rozumiana pomoc w windykowaniu wszelkich należności,
 • prowadzenie spraw dotyczących prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności, użytkowania, zastawu, hipoteki,
 • reprezentacja w sprawach ubezpieczeniowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań w tym o odszkodowanie, zadośćuczynienie, zapłatę, z tyt. rękojmi i gwarancji,
 • negocjacje handlowe,
 • reprezentacja w toku postępowania ugodowego,
 • reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego,
 • doradztwo prawne oraz reprezentowanie w toku postępowania rodzinnego i opiekuńczego (w szczególności prowadzenie spraw o podział majątku małżeńskiego,

W zakresie prawa spadkowego:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadków z testamentu lub z ustawy,
 • doradztwo w kwestiach dotyczących  korzystnego przekazania majątku spadkobiercom, oraz w zakresie obowiązków podatkowych spadkobierców i obdarowanych,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o dział spadku,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o zachowek,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach związanych z nabyciem długów spadkowych,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach dotyczących wszelkich umów spadkowych, sporządzenia testamentu, wydziedziczenia, rozporządzania majątkiem spadkowym (stała współpraca z notariuszem). 

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz innych dokumentów związanych z nawiązywaniem stosunku pracy,
 • doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych wewnętrznych przepisów prawa pracy,
 • reprezentacja w sporach wynikających ze stosunku pracy i w sporach z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • stałe doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz bieżąca interpretacja przepisów,
 • świadczenie usług wynikających z postępowania pojednawczego, reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach sądowych i pozasądowych wynikających z prawa pracy,
 • opiniowanie czynności z zakresu prawa pracy związanych ze zwalnianiem pracowników. 

 

W zakresie Prawa Transportowego:

 • zastępstwo procesowe i negocjacje w sprawach związanych z krajowym i międzynarodowym przewozem samochodowym,
 • sporządzanie i opiniowanie umów przewozu i spedycji, 
 • bieżąca obsługa prawna przewoźników i spedytorów.